Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Płock uczestniczył w IV Sejmiku Kobiet Lewicy

dodano 2015-03-09 22:16 w kategorii: Informacje

IV Sejmik Kobiet Lewicy obradował 7 marca w Warszawie pod hasłem "Czas kobiet". Płocka delegacja, reprezentująca zarówno miasto jak i powiat, zwolenniczek i co należy podkreślić również zwolenników lewicy była bardzo liczna. Podczas wystąpienia adresowanego do swoich koleżanek nasza kandydatka na Urząd Prezydenta Państwa Magdalena Ogórek zaapelowała do Prezydenta Komorowskiego o podpisanie Konwencji Antyprzemocowej.  Obrady Sejmiku otworzyła przewodnicząca Stowarzyszenia Sejmik Kobiet Lewicy, Katarzyna Piekarska, która zwróciła się z apelem do prezydenta, aby nie bał się hierarchów kościelnych i podpisał konwencją antyprzemocową. Przewodniczący SLD, wspólnie z Pauliną Piechną-Więckiewicz, Moniką Pniakowsą i Katarzyną Kądzielą wręczył doroczne nagrody i odznaczenia "Stalowego Goździka 2015".

Sejmik zakończyły dyskusje w panelach tematycznych:

- Czas liderek. Demokracja bez kobiet to pół demokracji.

- Kobiety lewicy przeciw przemocy.

- Edukacja i zdrowie - prawem każdej z nas.

- Bieda z nędzą - ekonomia nierówności.

IV Sejmik Kobiet Lewicy przyjął na zakończenie swoją deklarację programową, którą przedstawiamy poniżej:

 

DEKLARACJA IV SEJMIKU KOBIET LEWICY
My, uczestniczki i uczestnicy IV Sejmiku Kobiet Lewicy zebranego w przeddzień 20 rocznicy przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Platformy Działania” będącej najpełniejszą, światową strategią na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci, wzywamy rządzących i społeczeństwo do refleksji nad stanem przestrzegania praw kobiet, jako części powszechnych praw człowieka.
1. Wobec narastających w świecie i Europie niepokojów i konfliktów zbrojnych, których ofiarą jest przede wszystkim ludność cywilna – szczególnie kobiety i dzieci – wzywamy polityków do wzmożenia wysiłków na rzecz pokojowego rozwiązywania wszystkich problemów. Świat może i powinien być miejscem przyjaznej współpracy i pokojowego współistnienia. Nikomu nie wolno zamieniać go w piekło, którym rządzi wojna, nienawiść, ksenofobia, rasizm.
2. IV Sejmik Kobiet Lewicy dokonując oceny wdrażania w Polsce postanowień IV Światowej Konferencji ONZ w sprawach Kobiet wzywa do skuteczniejszej realizacji rzeczywistego równouprawnienia i ochrony praw kobiet;
- W życiu społecznym i politycznym, poprzez zwiększenie dostępu Polek do uczestnictwa w demokratycznym procesie sprawowania władzy i podejmowania decyzji.
- W ekonomii – do pomocy w przezwyciężaniu ubóstwa, które w większym stopniu dotyka kobiety niż mężczyzn.
- W edukacji – stworzenia mechanizmów zapewniających dziewczętom i kobietom dostęp do dobrej publicznej edukacji na wszystkich szczeblach, udrożnienia ścieżek awansu zawodowego oraz łatwiejszego dostępu do stanowisk i funkcji. Żądamy dobrej edukacji seksualnej opartej na wiedzy, dostosowanej do wieku i możliwości percepcji w szkołach i przedszkolach publicznych.
- W ochronie zdrowia, w tym reprodukcyjnego i seksualnego, poprzez ułatwienie dostępu do leczenia, profilaktyki i skutecznych metod planowania rodziny. Sprzeciwiamy się fanatyzmowi i ideologizacji w obszarze prawa do zdrowia. Żądamy ograniczenia możliwości stosowania przez lekarzy klauzuli sumienia i karania wszystkich, którzy dysponując publicznymi środkami, ograniczają z przyczyn ideologicznych dostęp do dozwolonych prawem procedur medycznych.
3.IV Sejmik Kobiet Lewicy wyraża szacunek wszystkim Polkom i Polakom, którzy podejmując różnorodne działania i akcje społeczne doprowadzili do ratyfikacji Konwencji RE o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Uznając, że wdrożenie nowoczesnych standardów ochrony kobiet przed przemocą jest pilnym i ważnym zadaniem władz państwa oraz przybliża nas do zmniejszenia rozmiarów przemocy i realnej poprawy sytuacji kobiet, wzywamy Prezydenta RP do szybkiej ratyfikacji Konwencji.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.